அறியியல் களஞ்சியம்

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: பேரா. எம். எஸ். கோவிந்தசாமி
முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர் (பொ): நே.சோசப்
வெளியீட்டு எண்: 276, 2004, ISBN:81-7090-336-x
டெம்மி1/8, பக்கம் 970, உரூ. 800.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இப்பதினான்காம் தொகுதியில் ‘நுண்கணிதம்’ முதல் ‘பனைமரம்’ வரையுள்ள சொற்களுக்கான விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்