சிவ வடிவங்கள்

நூலாசிரியர்: திரு. மா. சிவகுருநாதபிள்ளை
வெளியீட்டு எண்:148, 1991, ISBN: 81-7090-189-8
டெம்மி1/8, பக்கம் 354, உரூ. 50.00, முதற்பதிப்பு
அரை காலிகோ

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்