பெரிய புராணம் பாகம் I

மொழிபெயர்ப்பு: Dr. T.N. Ramachandran
வெளியீட்டு எண்: 121, 1990, ISBN: 81-7090-166-9
டெம்மி1/4, பக்கம் 510, உரூ. 100.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

பெரியபுராணத்தில் திருமலைச் சருக்கம், தில்லை வாழ் அந்தணர் சருக்கம், மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம், திருநின்ற சருக்கம் ஆகியவை மொழிபெயர்க்கப்பெற்று 1898 ஆங்கிலப் பாடல்களில் அமைந்த நூல். அயல் மொழியினர் இந்திய கவிதை மரபையும் தமிழ் இலக்கிய மரபையும் நன்கு அறியும் வண்ணம் இந்நூல் அமைக்கப்பெற்றுள்ளது.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்