திருக்கோவையார்

மொழிபெயர்ப்பு: Dr. T.N. Ramachandran
வெளியீட்டு எண்: 119, 1989, ISBN: 81-7090-144-8
டெம்மி1/8, பக்கம் 490, உரூ. 70.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

மாணிக்கவாசகர் இயற்றிய திருக்கோவையார் நூலின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு நூல். இந்திய இலக்கிய மரபு மற்றும் தமிழ் இலக்கிய மரபு குறிப்பாக, சைவ சமய மரபு பற்றி அயல் மொழியினர் அறிந்து போற்றும் வகையில் இம்மொழிபெயர்ப்பு நூல் அமைந்துள்ளது.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்