பழந்தமிழகத்தில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நகரமயமாதல்

T. K. Venkatasubramanian
வெளியீட்டு எண்:92-, 1988, ISBN:81-7090-110-3
டெம்மி 1/8, பக்கம் 168, உரூ.20.00, முதற்பதிப்பு
சாதா அட்டை

பழந்தமிழகத்தில் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நகர்ப்புறமாக்கம் பற்றிய பல செய்திகள் உரிய சான்றாதாரங்களுடன் இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்