சிந்தைக்கினிய சிற்பக்கலை

முனைவர் இராசு. காளிதாஸ், முனைவர் ஆ, வேலுச்சாமி சுதந்திரன்,
முனைவர் ரா. சந்திரகுமார்
வெளியீட்டு எண்: —-, 1994, ISBN:
டெம்மி1/8, பக்கம் 274. உரூ. 70.00, முதற்பதிப்பு

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்