தமிழ்ச்சுவடிகள் விளக்க அட்டவணை தொகுதி – 8

பதிப்பாசிரியர்: முனைவர். மோ. கோ. கோவைமணி
வெளியீட்டு எண்: 358, 2010, ISBN: 978-81-7090-401-4
டெம்மி1/8, பக்கம் 642, உரூ. 200.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

இந்நூல், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகத்தின் ஓலைச்சுவடித் துறையிலுள்ள தமிழ்ச் சுவடி விளக்க அட்டவணையின் ஏழாம் தொகுதியாகும். இதில், 3001 முதல் 3500 வரையிலுள்ள நூல்களின் விரிவான விளக்கங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
இத்தொகுதியின் பின்னிணைப்பாக உள்ள நூலாசிரியர் அகர வரிசை, நூற்பெயர் அகர வரிசை, பொருட்பகுப்பு வரிசை ஆகியன நூல் ஆய்வார்க்குப் பெரிதும் பயனுடையன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்