கணிப்பொறி வழி அனைத்துலகத் தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள் அட்டவணை தொகுதி – 2(ஆங்கிலம்)

தொகுக்கப்பட்டவர்: K.C.Chellamuthu, T.Padmanaban, P.V.Nagarajan
வெளியீட்டு எண்: 122-2, 1991, ISBN: 81-7090-147-3
கிரவுன்1/4, பக்கம் 511-948, உரூ. 80.00, முதற்பதிப்பு
அரை காலிகோ

காண்க வெளியீட்டு எண்: 123-2

இவ்விரண்டாம் தொகுதியில் 6020 முதல் 11,183 வரையிலுள்ள நூல்களுக்கான செய்திகள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்