கணிப்பொறி வழி அனைத்துலகத் தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள் அட்டவணை தொகுதி – 5(ஆங்கிலம்)

தொகுக்கப்பட்டவர்: K.C. Chellamuthu, T.Padmanaban, P.V. Nagarajan
வெளியீட்டு எண்: 122-5, 1991, ISBN: 81-7090-150-2
கிரவுன்1/4, பக்கம் 1859-2172, உரூ. 80.00, முதற்பதிப்பு
அரை காலிகோ

காண்க: வெளியீட்டு எண்: 123-5

இந்த ஐந்தாவது தொகுதியில், பகுதி 2இல், ஆசிரியர் பெயர், குறிப்பட்டவணை, சுவடித்தலைப்புக் குறிப்பட்டவணை, உரையாசிரியர் பெயர் குறிப்பட்டவணை, பொருள் தலைப்புக் குறிப்பட்டவனை, நிறுவனங்கள் மற்றும் நூலகங்கள் குறிப்பட்டவணை ஆகியவற்றுடன் பகுதி–3 சில நூலடைவும் பகுப்பாய்வுச் செய்திகளும் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்