சிந்து இலக்கியம்

நூலாசிரியர்: திரு. இரா. திருமுருகன்
வெளியீட்டு எண்: 165, 1991, ISBN:
டெம்மி1/8, பக்கம் 64, உரூ. 10.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

தமிழ்ச் சிற்றிலக்கியங்களில் ஒன்றான சிந்து இலக்கியம் பற்றிய ஆய்வு நூல் இது. தமிழிலக்கிய வரலாற்றில் சிந்து இலக்கியம் பெறுமிடம் இந்நூல் வழி நன்கு புலனாகும்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்