அகத்தியர் வைத்தியம் – 108

பதிப்பாசிரியர்: முனைவர். வே. இரா. மாதவன்
வெளியீட்டு எண்: 341, 2009, ISBN: 978-81-7090-384-0
டெம்மி1/8, பக்கம் 66, உரூ. 50.00, முதற்பதிப்பு
சாதா அட்டை

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஓலைச்சுவடித் துறையிலுள்ள அகத்தியர் வைத்தியம்–108 என்னும் சுவடி முதன் முதலாகப் பதிப்பித்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்நூலில் 108 பாடல்கள் உள்ளன. மூலம் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. உரை விளக்கங்கள் இல்லை.

சுண்ணம், சிந்தூரம், பற்பம் என இவ்வாறு மருந்து செய்முறைகள் பல இந்நூலில் கூறப்படுகின்றன. மருந்துப்பொருட்கள் அகர வரிசை, நோய்ப் பெயர்கள் அகரவரிசை போன்றவை எழுதிச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

சித்த மருத்துவம் பயிலும் மாணாக்கர்கட்கும், ஆய்வாளர்கட்கும் இந்நூல் மிகவும் பயனுடையதாகும்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்