அகத்தியர் வைத்தியம் – 205

பதிப்பாசிரியர்: முனைவர். வே. இரா. மாதவன்
வெளியீட்டு எண்: 350, 2009, ISBN: 978-81-7090-393-2
டெம்மி1/8, பக்கம் 122, உரூ. 60.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஓலைச்சுவடித்துறையிலுள்ள அகத்தியர் வைத்தியம்–205 என்னும் சுவடி அச்சில் பதிப்பித்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 16 சுவடிகள் ஒப்பிடப்பெற்றுள்ளன. இதில், 205 பாடல்கள் உள்ளன. மூலம் மட்டுமே அச்சிடப்பெற்றுள்ளது.

சுண்ணம், பற்பம், தைலம், கிருதம், குழம்பு, சூரணம், கசாயம் என இவ்வாறு மருந்து செய்முறைகள் பல இந்நூலில் கூறப்படுகின்றன. மருந்துப்பொருள்கள் அகரவரிசை, நோய்ப்பெயர்கள் அகரவரிசை போன்றவை எழுதிச் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.

சித்த மருத்துவம் பயிலும் மாணாக்கர்கட்கும், ஆய்வாளர்கட்கும் இந்நூல் மிகவும் பயனுடையதாகும்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்