அகத்தியர் வைத்தியம் – 300

பதிப்பாசிரியர்: முனைவர். வே. இரா. மாதவன்
வெளியீட்டு எண்: 348, 2009, ISBN: 978-81-7090-391-8
டெம்மி1/8, பக்கம் 144, உரூ. 70.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஓலைச்சுவடித் துறையிலுள்ள அகத்தியர் வைத்தியம்–300 என்னும் சுவடி அச்சில் பதிப்பித்து வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்நூலில் 300 பாடல்கள் உள்ளன. மூலம் மட்டுமே அச்சிடப்பெற்றுள்ளது.

இந்நூலில், முதலில் உயிர்களின் பிறப்பு, ஆண் பெண் சேர்க்கை, நோய்களின் தோற்றம் பற்றி முறையாகக் கூறப்படுகின்றன. சிந்தூரம், கற்பம், இலேகியம், சூரணம், கிருதம், தைலம் போன்ற செய்முறைகளும் கூறப்பட்டுள்ளன.

சித்த மருத்துவ மாணாக்கர்கட்கும் ஆயாவாளர்களுக்கும் இந்நூல் மிகவும் பயனுடையதாகும்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்