நோயும் மருந்தும்

பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் த. கோ. பரமசிவம்
வெளியீட்டு எண்: 171, 1994, ISBN:81-7090-219-3
டெம்மி1/8, பக்கம் 200, உரூ. 50.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்