வடமாநிலங்களில் தமிழர்–ஆய்வு அறிக்கை

நூலாசிரியர்: சோமலெ
வெளியீட்டு எண்:85, 1988, ISBN:81-7090-102-2
டெம்மி 1/8, பக்கம் 286, உரூ.25.00, முதற்பதிப்பு
சாதா அட்டை

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்