தென்னிந்தியக் குலங்களும் குடிகளும் தொகுதி – 5

ஆங்கிலம்: எட்கர் தர்ஸ்டன்
தமிழாக்கம்: முனைவர் க.இரத்னம்
வெளியீட்டு எண்: 254, 2003, ISBN:81-7090-314-9
டெம்மி1/8, பக்கம் 496, உரூ. 150.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு: 230.00
சாதாக்கட்டு

இவ்வைந்தாம் தொகுதியில் ‘மரக்காயர்’ முதல் ‘பள்ளர்’ வரையுள்ள சொற்களுக்கான விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்