தென்னிந்தியக் குலங்களும் குடிகளும் தொகுதி – 6

ஆங்கிலம்: எட்கர் தர்ஸ்டன்
தமிழில்: முனைவர் க.இரத்னம்
வெளியீட்டு எண்: 263, 2003, ISBN:81-7090-323-8
டெம்மி1/8, பக்கம் 524, உரூ. 150.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு: 240.00

இவ்வாறாம் தொகுதியில் ‘பள்ளி (அல்லது) வன்னியன்’ முதல் ‘சிரியன் கிறித்தவர்’ வரையுள்ள சொற்களுக்குரிய விளக்கங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பெற்றுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்