தென்னிந்தியக் குலங்களும் குடிகளும் தொகுதி – 2

ஆங்கிலம்,: எட்கர் தர்ஸ்டன்
தமிழில்:முனைவர் க. இரத்னம்
வெளியீட்டு எண்:72-2, 1987, ISBN:81-7090-093-X
டெம்மி 1/8, பக்கம் 688, உரூ. 150.00, முதற்பதிப்பு
மறுபதிப்பு: 300.00
முழு காலிகோ

இவ்விரண்டாவது தொகுதியில், கஞ்சி முதல் ஜீங்கு வரையான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்