தோடர் சுகாதார நிலைமை

Dr. T.S. Natarajan
வெளியீட்டு எண்: 161, 1994, ISBN:81-7090-209-6
டெம்மி1/8, பக்கம் 166, உரூ. 45.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

இது பழங்குடிகள் பற்றிய ஆய்வு நூலாகத் திகழ்கிறது.

இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பு, அரசின் திட்டமிடல், வேலையில்லாத் திண்டாட்டப் பிரச்சனைகள், சுய வேலை வாய்ப்புத் திட்டங்கள் முதலான பொருண்மைகளை ஆங்கிலத்தில் விளக்கும் வகையில் இந்நூல் அமைந்துள்ளது.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்