தமிழ் நாட்டின் மொழிச்சூழல்

நூலாசிரியர்: முனைவர். எஸ். பூபதி
வெளியீட்டு எண்: 205, 1998, ISBN:81-7090-265-7
டெம்மி1/8, பக்கம் 298, உரூ. 120.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

தமிழ்நாட்டில் வழங்கும் மொழிகள் – சமுதாய மொழியியல் சூழலில் திராவிட மொழிகள் பற்றிய சிறப்பாய்வாக இந்நூல் அமைந்துள்ளது.

தமிழ் நாட்டின் மொழிச்சூழல், திராவிட மொழிகள், தமிழின் கிளை மொழிகள், தெலுங்கின் கிளைமொழிகள், கன்னடத்தின் கிளைமொழிகள், கசபா மொழி, காடர்மொழி, முள்ளுக்குறும்பர் மொழி, கோத்தர்மொழி, பணியர் மொழி, தோடாமொழி, இருளர்மொழி, ஆகிய தலைப்புகளில் ஆசிரியர் பல செய்திகளை விளக்கியுள்ளார்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்