மொழியியல் உள்ள தரம் தொழில்நுட்ப விதிமுறைகள் ஒரு சொற்களஞ்சியம்

Dr. K. Rangan, Dr,G. Chandrasekaran
வெளியீட்டு எண்: 159, 1994, ISBN:81-7090-207-x
டெம்மி1/8, பக்கம்252, உரூ. 100.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

தரப்படுத்தப்பெற்ற மொழியியல் கலைச்சொற்களின் தமிழ்-ஆங்கில வடிவங்களைக் கொண்ட நூல். இது எளிய பார்வை நூலாக அமைய வேண்டும் என்ற நோக்கில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்