13 அதற்கு திராவிட மொழியியல் அகில இந்திய மாநாடு

திருத்தியவர்: K. Rangan
வெளியீட்டு எண்:67, 1986, ISBN
டெம்மி 1/8, பக்கம் 504, உரூ. 112.00, முதற்பதிப்பு
சாதா அட்டை

திராவிட மொழியியல் தொடர்பான அனைத்திந்திய மாநாட்டில் வழங்கப்பட்ட ஆங்கில ஆய்வுக்கட்டுரைகளின் தொகுப்பாக இந்நூல் வெளிவந்துள்ளது. பல்வேறு மொழியியல் அறிஞர்கள் தம் கட்டுரைகளை வழங்கியுள்ளனர்.

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்