மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான தளர்வுகள் மற்றும் சலுகைகள்

<a href=”https://www.tamiluniversity.ac.in/english/wp-content/uploads/2024/06/மாற்றுத்திறனாளி-மாணவர்களுக்கான-தளர்வுகள்-மற்றும்-சலுகைகள்.pdf”>மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான தளர்வுகள் மற்றும் சலுகைகள்</a>

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்