சேர்க்கை

முதுநிலை

1] 2021-2022 முதுகலை,பட்டயம், சான்றிதழ் – விண்ணப்பம் மற்றும் சேர்க்கை விவரக் கையேடு


2] 2021-2022 விண்ணப்பப் படிவம்


3] 2021-2022 முதுகலை, ஒருங்கிணைந்த முதுகலை, பட்டயம், சான்றிதழ்
படிப்புகளுக்கான இணைய வழி விண்ணப்பம்


4] இணையவழி விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கும் வழிமுறைகள்

இளங்கல்வியியல் மற்றும் கல்வியியல் நிறைஞர்

2020-2021 இளங்கல்வியியல் மற்றும் கல்வியியல் நிறைஞர் பொது விண்ணப்பங்கள்

2020-2021 இளங்கல்வியியல் மற்றும் கல்வியியல் நிறைஞர் சேர்க்கை விவரக்கையேடு

 

M.PHIL.,

2021-22 ஆய்வியல் நிறைஞர் சேர்க்கை விவரக்கையேடு

ஆய்வியல் நிறைஞர் சேர்க்கை 2021-22 – விண்ணப்ப படிவம்

முனைவர் பட்டப் படிப்புகள்

1. முனைவர் பட்டத்திற்கான விண்ணப்பம் (இறுதிநாள் 14 ஜூலை 2021)

2. முனைவர் பட்டச்சேர்க்கைக் கையேடு 2020-21

3. 2020-2021 கல்வியாண்டிற்க்கான முனைவர் பட்ட விதிமுறைகள்

4.முனைவர்ப் பட்ட நுழைவுத் தேர்வு சான்றிதழ்

5.நுழைவுத் தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம்


 

 

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்