துறைகள்

கலைப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் பா.ஷீலா

சுவடிப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் ந.அதியமான்

வளர் தமிழ்ப் புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் செ.சுப்பிரமணியன்

மொழிப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் இரா.முரளிதரன்

அறிவியல் புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் க. சங்கர்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்