துறைகள்

கலைப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் பெ.கோவிந்தசாமி

சுவடிப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் பா.ஜெயக்குமார்

வளர் தமிழ்ப் புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் கு.சின்னப்பன்

மொழிப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் இரா.காமராசு

அறிவியல் புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் க. சங்கர்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்