துறைகள்

கலைப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் பா.ஷீலா

சுவடிப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் த. கண்ணன்

வளர் தமிழ்ப் புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் கு.சின்னப்பன்

மொழிப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் இரா.காமராசு

அறிவியல் புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் ரெ.நீலகண்டன்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்