புலங்கள்

கலைப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் பெ.இளையாப்பிள்ளை  

சுவடிப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் த. கண்ணன்  

வளர் தமிழ்ப் புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் இரா. குறிஞ்சிவேந்தன்

மொழிப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் ச. கவிதா

அறிவியல் புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் ரெ.நீலகண்டன்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்