புலங்கள்

கலைப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் பா. ஷீலா

சுவடிப்புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் பா.ஜெயக்குமார்

வளர் தமிழ்ப் புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் செ. சுப்பிரமணியன்

மொழிப்புலம்

புலத்தலைவர் :முனைவர் இரா. முரளிதரன்

அறிவியல் புலம்

புலத்தலைவர் : முனைவர் க. சங்கர்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்