மொழியியல்துறை

நோக்கம்

  • தமிழில் மொழியியல் பாட நூல்கள் எழுதுதல்.
  • மொழியியல் களஞ்சியம் தயாரித்தல்.
  • இன்றைய இலக்கணக் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் தமிழ் மொழியின் இலக்கண அமைப்பை ஆய்வு செய்தல்.
  • வரலாற்று நோக்கில் தமிழ் இலக்கண அமைப்பை ஆய்வு செய்தல்.
  • இன்றைய இலக்கணக் கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில் தமிழ் மரபிலக்கணங்களை ஆய்வு செய்தல்.
  • தமிழ் வட்டாரக் கிளைமொழிகளையும், சமூகக் கிளை மொழிகளையும் இருமொழிச்சூழலையும், பன்மொழிச்சூழலையும், மொழி இழப்பையும் தக்கவைப்பையும் ஆய்வு செய்தல்.
  • தமிழ் மொழியையும் பிற மொழிகளையும் ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்தல்.
  • பேச்சுக் குறைபாடுகள், குழந்தைகள் மொழிப்பேறு, மூளையும் மொழியும்,
    ஒலியியல் ஆய்வுகள்.

ஆசிரியர்கள்

mangaiyararasi
முனைவர் ப.மங்கையற்கரசி
இணைப்பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர்

 

ramesh kumar
முனைவர் மா. ரமேஷ்குமார்
உதவிப்பேராசிரியர்

perumal
முனைவர் கே. பெருமாள்
உதவிப்பேராசிரியர்

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்