ஆங்கிலம் – தமிழ் வழிகாட்டி அகராதி

S.Rajaram
வெளியீட்டு எண்:55, 1986, ISBN
டெம்மி 1/8, பக்கம் 250, உரூ:80.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

மொழி பயிற்றியலில் பயன் நல்கும் ஆங்கிலம்–தமிழ் பயிற்றகராதி உருவாக்கம் குறித்த புதிய நூல் இது.

News & Events