பெருஞ்சொல்லகராதி தொகுதி – 2

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர் முத்து சண்முகம் பிள்ளை
வெளியீட்டு எண்:95-2, 1989, ISBN:81-7090-113-8
டெம்மி 1/4, பக்கம் 708, உரூ.200.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இவ்விரண்டாம் தொகுதியில் ‘ஆ’ முதல் ‘இனைவு’ வரையான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

News & Events