பெருஞ்சொல்லகராதி தொகுதி – 3

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: பழனி அரங்கசாமி
வெளியீட்டு எண்:95-3, 1992, ISBN
டெம்மி 1/4, பக்கம் 530, உரூ.200.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இம்மூன்றாம் தொகுதியில் ‘ஈ’ முதல் ‘உனினம்’ வரையான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

News & Events