பெருஞ்சொல்லகராதி தொகுதி – 6

முதன்மைப் பதிப்பாசிரியர்: முனைவர். தா. இராபர்ட் சத்திய ஜோசப்
வெளியீட்டு எண்: 357, 2010, ISBN: 978-81-7090-400-7
டெம்மி1/4, பக்கம் 399, உரூ. 300.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

இவ்வாறாம் தொகுதியில் ‘க’ முதல் ‘கூனைவண்டு’ வரையில் 10,615 சொற்களோடு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

News & Events