கணிப்பொறி ஒருங்கும் பேசிக் மொழியும்

நூலாசிரியர்: கா. செ. செல்லமுத்து
வெளியீட்டு எண்: 26, 1985
டெம்மி 1/8, பக்கம் 304
நூலகப்பதிப்பு, உரூ. 65.00, மாணவர் பதிப்பு உரூ. 35.00
சாதா அட்டை

News & Events