தமிழ் பல்கலைக்கழக எந்திர மொழிபெயர்ப்பு அமைப்பு (TUMTS) ரஷியன் – தமிழ்

K.C.Chellamuthu, K.Rangan, K.Murugesan
வெளியீட்டு எண்: 14, 1984, ISBN
கிரவுன் ¼, பக்கம் 164, உரூ.53.00, முதற்பதிப்பு
முழு காலிகோ

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு அமைப்புப் பற்றிய ஆங்கில நூல்.

News & Events