குறும்பர்களின் உறவுமுறை

நூலாசிரியர்: முனைவர். தா. இராபர்ட் சத்திய சோசப்
வெளியீட்டு எண்: 221, 2001, ISBN:81-7090-281-9
டெம்மி1/8, பக்கம் 160, உரூ. 90.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

இந்நூலில், குறும்பர்களிடையே நிலவும் உறவுமுறை அமைப்பு மற்றும் உறவுமுறைச் சொற்கள் மானிடவியல் மற்றும் மொழியியல் அடிப்படையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

குறும்பர்கள் ஓர் அறிமுகம், முள்ளுக்குறும்பர், தேனுக்குறும்பர், பெட்டக்குறும்பர் எனத் தனித்தனி தலைப்புகளில் இவ்வாய்வு விளக்கிக் கூறப்பட்டுள்ளது.

மானிடவியல் ஆய்வுகளுக்குத் துணையாகும் அரிய நூல்.

News & Events