தென்னிந்தியக் குலங்களும் குடிகளும் தொகுதி – 4

ஆங்கிலம்,: எட்கர் தர்ஸ்டன்
தமிழில்:முனைவர் க. இரத்னம்
வெளியீட்டு எண்:72-4, 1991, ISBN:81-7090-198-7
டெம்மி 1/8, பக்கம் 614, உரூ. 105.00, முதற்பதிப்பு, முழு காலிகோ
மறுபதிப்பு: உரூ. 270.00
சாதா அட்டை

இந்நான்காவது தொகுதியில், கோரி முதல் மரக்காலு வரையான சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

News & Events