தென்னிந்தியக் குலங்களும் குடிகளும் தொகுதி – 7

தமிழாக்கம்: முனைவர். க. இரத்னம்
வெளியீட்டு எண்: 283, 2005, ISBN:81-7090-344-0
டெம்மி1/8, பக்கம் 460, உரூ. 150.00, முதற்பதிப்பு
சாதாக்கட்டு

இவ்வேழாம் தொகுதியில், ‘தாபேலு’ முதல் ‘சொன்னல’ வரையுள்ள சொற்களுக்கு விளக்கங்கள் தொகுத்தளிக்கப்பட்டுள்ளன.

News & Events