முனைவர் பட்ட நுழைவுத் தேர்வு பாடத்திட்டம்

 

 

 

“தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஆய்வுப் படிப்புகளுக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வு பாடத்திட்டம்”

(TURCET SYLLABUS)

முனைவர் பட்டச் சேர்க்கைக்கான படிப்புகள் மற்றும் நுழைவுத் தேர்வுக்கான பாடத் தொகுப்புகள்

#
முனைவர் பட்டப் படிப்புகள்Ph.D Subjects
நுழைவுத் தேர்வுக்கானபாடத் தொகுப்புகளும் / பாடத்திட்டமும்Subject Groups / SyllabusNote: Click on the subject to download the syllabus

 

குறிப்பு:  நுழைவுத் தேர்வு பாடத்திட்டத்திற்கு தொடர்புடைய பாடத்தைச் சொடுக்கவும்

1 வரலாறு – History
வரலாறு-நுண்கலை – History-Fine Arts
கலைவரலாறு – Art History
நுண்கலை – Fine Arts
வரலாறு-சிற்பம் – History-Sculpture
வரலாறு –சுவடியியல் – History –Manuscriptology
வரலாறு -கல்வெட்டியல் – History-Epigraphy
தொல்லியல் – Archaeology
கடல்சார் தொல்லியல்- Marine Archaeology
“1.TURCET – வரலாறு(History)”
2  இசை   Music ”2.TURCET -இசை(Music)”
3 பரதநாட்டியம் – Bharathanatiyam ”3.TURCET-பரதநாட்டியம்(Bharathanatiyam)”
4 தமிழ் – Tamil
தமிழ் – சுவடியியல் – Tamil –Manuscriptology
அகராதியியல் – Lexicography
“4.TURCET-தமிழ்(Tamil)”
5 ஆங்கிலம் – English ”5.TURCET-ஆங்கிலம்(English)”
6 மொழிபெயர்ப்பியல் – Translation ”6.TURCET-மொழிபெயர்ப்பியல்(Translation)”
7 மொழியியல் – Linguistics ”7.TURCET-மொழியியல்(Linguistics)”
8 சமூகப்பணி – Social Work, சமூகவியல் – Sociology ”8.TURCET-சமூகப்பணி(Social Work)”
9 கல்வியியல்- Education ”9.TURCET-கல்வியியல்(Education)”
10 மெய்யியல் – Philosophy
கோயில் நிருவாகம் – Temple Management
யோகா – Yoga
பண்பாடு – Culture
”10.TURCET-மெய்யியல், சமயம் மற்றும் யோகா( Philosophy, Religion and Yoga)”
11 மானிடவியல் – Anthropology ”11.TURCET-மானிடவியல்(Anthropology)”
12 நாட்டுப்புறவியல் – Folklore “12.TURCET-நாட்டுப்புறவியல்(Folklore)”
13 ஒப்பிலக்கியம் – Comparative Literature ”13.TURCET-ஒப்பிலக்கியம்(Comparative Literature)”
14 சித்தமருத்துவம் – Siddha Medicine
மருந்து அறிவியல் – Pharmaceutical Sciences
உயிர் வேதியியல் – Biochemistry
தாவரவியல் – Botany
வேதியியல் – Chemistry
மருத்துவத் தாவரவியல் – Medicinal Botany
உயிர்த் தொழில்நுட்பவியல் – Biotechnology
நுண்ணுயிரியல் – Microbiology
தாவரவியல் – Botany
”14.TURCET-சித்தமருத்துவம்(Siddha Medicine)”
15 நிலத்தியல் – Geology
பயன்பாட்டு நிலத்தியல் – Applied Geology
நிலஅறிவியல் – Earth Science
தொலையுணர்வியல் – Remote Sensing
புவியியல் – Geography
புவிசார்தகவலியல் – Geoinformatics
”15.TURCET-நிலஅறிவியல்(Earth Science)”
16 தாவரவியல் – Botany
உயிர்த் தொழில்நுட்பவியல் – Biotechnology
பட்டுவளர்ப்பு – Sericulture
வனவியல் – Forestry
”16.TURCET-தாவரவியல்(Botany)”
17 கணிதம் – Mathematics ”17.TURCET-கணிதம்(Mathematics)”
18 கணிப்பொறி அறிவியல் – Computer Science “18.TURCET-கணிப்பொறி அறிவியல்(Computer Science)”
19 சுற்றுச்சூழல் அறிவியல் – Environmental Science
சுற்றுச்சூழல்-உயிர்த் தொழில்நுட்பவியல்- Environmental Biotechnology
சுற்றுச்சூழல் நுண்ணுயிரியல் – Environmental Microbiology
நுண்ணுயிரியல் – Microbiology
உயிர்த் தொழில்நுட்பவியல் – Bio-technology
சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை – Environmental Management
”19.TURCET-சுற்றுச்சூழல் அறிவியல்( Environmental Science)”
20 நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல் –
Library and information Science
”20.TURCET-நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியல்(Library and Information Science)”

 

செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்